Lapsen Tähden rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Osteopatiakeskus Lapsen Tähden henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018, muokattu viimeksi 29.6.2018.

Rekisterinpitäjä

Osteopatiakeskus Lapsen Tähden Heikkiläntie 10, 00210 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Lasse Maijala osteopaatti

Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osteopatiakeskus Lapsen Tähden pitää potilastietorekisteriä: Rekisterissä pidetään vain tarpeellisia asiakastietoja hoitosuhteen toimivuuden varmistamiseksi. Rekisteristä ei tallenneta mitään tietoja verkkoon, eikä tietoja välitetä kolmansille osapuolille. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain ensimmäisen ja toisen luvun säännöksiin (1, 4, 5 ja 8§).

Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Terveydenhuollon laillistettuina ammattihenkilöinä olemme velvollisia kirjaamaan potilastiedot asiakasrekisteriimme.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:
Etu- ja sukunimet, syntymäaika, sukupuoli, ammatti ja työnkuva, alaikäisen huoltaja.

Yhteystiedot:
Postiosoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Terveydentilatiedot:
Asiakkaan subjektiiviinen oirekuva, harrastukset, terveydentila ja sairaushistoria (lääkärin diagnosoimat sairaudet, mahdollinen lääkitys, laboratoriset kokeet, kuvantamismenetelmät), traumahistoria, asiakkaan odotukset ja lupa annettujen tietojen rekisteröimiseen.

Osteopaattiseen tutkimiseen ja hoitoon liittyvät tiedot:
Osteopaatin vastaanotolla tapahtuvan haastattelun, tutkimisen ja hoidon pohjalta saadut tiedot.

Muuta:
Mahdolliset hoitoa koskevat laskutustiedot sekä ajanvaraustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai tämän huoltajalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Kaikki potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja osteopatiakeskuksen henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja voidaan luovuttaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §, muut (653/2000)): Potilaan suostumuksella; jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa luovuttaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Asiakastietoja saa käyttää ainoastaan asiakkaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin (laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( 785 / 992 ) 13 §). Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla, eikä tiedot tallennu ulkopuolisille palvelimille.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 26§ mukaan Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, Asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka Asiakkaan tulee toimittaa Osteopatiakeskus Lapsen Tähden asiakasrekisteristä vastaavalla yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on ainoastaan asiakkaalla itsellään, asiakkaan holhoojalla tai edunvalvojalla ja se on maksuton kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada ne kirjallisena. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Ellei tarkastusoikeutta ole toteutettu kuukauden kuluessa katsotaan tarkastuspyyntö evätyksi. Henkilötietolain 29§ mukaan Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, joka rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Tietojen säilytysaika

Asiakasrekisteriin kirjattuja henkilötietoja säilytetään laissa määritelty aika (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista). Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Yhteystiedot (ei potilastietoja) voivat näkyä myös Osteopatiakeskus Lapsen Tähden kirjanpitäjälle laskutustietojen yhteydessä.